Härmed kallas till årsmöte lördagen den 31 maj. Årsmötet äger rum under EFS årskonferens som hålls i Hässleholm den 29 maj–1 juni 2014.

Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion senast fyra veckor före årsmötet.

§ 4.9 Rätt att väcka motion tillkommer:
• Revisorerna
• Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
• Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
• Enskild medlem i EFS riks- eller distriktsorganisation.

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala.