Ombudshandlingar till EFS årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar skickas inte automatiskt med post till ombud, utan laddas ned här. Ombud som önskar handlingar skickade per post ringer eller skickar e-post till EFS kansli i god tid före årsmötet: 018–430 25 00, margareta.forsberg@efs.nu

Fullmakt 2015

Information till ombud 2015

Föredragningslista 2015

Introduktion till EFS årsmöte 2015 (dagordning med förklaringar)

Årsredovisningen 2014

Revisionsberättelse 2014

Rambudget 2016

Verksamhetsplan för EFS centrala arbete 2016

Valberednings förslag på styrelsekandidater + info ytterligare nominering, EFS årsmöte 2015

Fyra motioner + styrelsens yttranden, EFS årsmöte 2015

Två stadgemotioner + styrelsens yttranden, EFS årsmöte 2015

Två stadgepropositioner, EFS årsmöte 2015

 

Bakgrund till stadgepropositionen gällande minskning av antal ledamöter i EFS styrelse

Vid EFS årsmöte 2013 bifölls en motion angående översyn av styrelsens arbetsuppgifter och storlek. Årsmötet biföll motionärernas önskan att styrelsen skulle tillsätta en extern utredning angående styrelsens storlek och arbetssätt. Utredningen presenterades till styrelsen i mars 2014. Styrelsen har sedan samtalat om dess innehåll och slutsatser, och beslutade i november 2014, bland annat med utredningen som bakgrund, att till årsmötet 2015 föreslå en minskning av antal styrelseledamöter från nuvarande 15 till 12.

Utredningen publiceras här som en bakgrund till stadgepropositionen gällande minskning av antal ledamöter i EFS styrelse.

Slutrapport EFS styrelses arbetsuppgifter och storlek, 140310

 

Handlingar till Salts årsmöte för kännedom

För att ge en inblick i Salts verksamhet och ekonomi finns här för kännedom även några av handlingarna till Salts årsmöte som vi önskar att ombud till EFS årsmöte tar del av. Mer information finns på salt.efs.nu och frågor och funderingar är förstås välkomna att lyftas under Salts årsmöte på fredagseftermiddagen den 15 maj.

Dagordning Salts årsmöte 2015 v1

Verksamhetsplan 2015-2016

Ekonomi Salts årsmöte 2015